תנאי שימוש

מבוא

אתר האינטרנט שכתובתו www.dunietz-elad.co.il (להלן: “האתר”) הנו האתר הרשמי של קבוצת דוניץ – אלעד ו/או חברות הקשורות אליה לרבות אחים דוניץ בע"מ ח.פ. 520038605 ואלעד ישראל מגורים החדשה בע"מ ח.פ. 516119609 (להלן: “החברה” ו/או "קבוצת דוניץ אלעד"). באתר ניתן למצוא, בין היתר, מידע על פעילות הארגון, תוכניות, פעילות, מידע הנוגע לפרויקטים וכיו"ב (להלן: “שירותי האתר" ו/או "המידע")(.

כל שימוש באתר, לרבות מתן תרומות, מהווה הסכמת המשתמש כי קרא את כל האמור בתקנון זה והסכים לאמור בו טרם החל לגלוש בעמוד אחר באתר.

אין להעתיק ו/או לשכפל תקנון זה ו/או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו כל שימוש ללא הרשאה מראש ובכתב מאתר בעל זכויות היוצרים וזכויות הקניין בו.

המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים שבין המשתמש לבין החברה, לרבות בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי האתר.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר רק מטעמי נוחות והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

 התנאים

הכניסה והשימוש באתר זה, כהגדרתו, מהווים הסכמה מוחלטת לתנאי השימוש הבאים. אם אינך מסכים לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות, כולם או חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים מוצעים בו לכל מטרה שהיא.

"האתר" – אתר האינטרנט של קבוצת דוניץ – אלעד ו/או חברות הקשורות אליה בכתובת https://www.dunietz-elad.co.il/ השימוש באתר, בתכנים הכלולים בהם ובשירותים המוצעים דרכם, כפוף לתנאים המפורטים במסמך זה (“תנאי השימוש“), למדיניות הפרטיות של החברה, הזמינה בקישור: https://www.dunietz-elad.co.il/מדיניות-פרטיות/ ולהוראות נוספות של החברה כפי שיעודכנו מעת לעת.

תנאי השימוש הנ"ל נועדו לצורך הסדרת היחסים המשפטים בין לקוחות החברה והגולשים באתר, בתכנים ובשירותים המוצעים על ידי החברה לרבות באמצעות האתר (“הלקוחות” או “הגולשים” ו-“השירותים“, בהתאמה) לבין החברה וכל מי מטעמה.

הנך מאשר כי ידוע לך שהאתר וכל התכנים בו, לרבות עיצוב, מוסיקה, צילומים, תמונות, איורים, קטעי קול, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה, חומרים טכנולוגיים, תוכנה, חומרה, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, יישום, המצאות ושיפורים, שדרוגים, קוד מחשב, ממשק משתמש גרפי, שפות עיצוביות, תכונות אינטראקטיביות, הדמיות, וכל חומר אחר מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, בהתאם לחוקי מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ושייכים לחברה ו/או מי מטעמה ו/או לגופים שלישיים אשר מסרו הסכמתם לשימוש שעושה בהם החברה במסגרת האתר.

שימושים אסורים

הנך מתחייב בזאת לעשות שימוש הוגן וסביר באתר ובשירותים המוצעים במסגרתו ולא לבצע כל שימוש הפוגע באתר, בחברה ו/או בגולשים אחרים באתר בין היתר, ביכולת הגולשים לעשות שימוש באתר ובשירותי החברה ו/או מי מטעמה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הינך מתחייב שלא לעשות ולא לסייע לאחר ו/או אחרים לעשות אילו מהפעולות המפורטת להלן:

  1. כל שימוש בתכני האתר בניגוד לתנאי השימוש, ובכלל כך, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, להעביר, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור, להשכיר, להחכיר, לאחסן, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בלא הסכמה מפורשת של החברה, בכתב ומראש. בנוסף, מובהר כי אין לעשות שימוש בקשר עם האתר בשיטות לכריית נתונים, איסוף נתונים, שכפול, הנדסה לאחור, לשנות או להוסיף קוד, לשנות, להסיר, לעקוף, לחסום, להגביל או לסכל כל אחת מההגנות על התוכן או על כל רכיב אחר באתר וכן חל איסור מוחלט לבצע כל מניפולציה אחרת על התכנים באתר.

 

  1. לפגוע בכל דרך שהיא בזכויות צד שלישי, לרבות פגיעה בפרטיות, בזכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת, ו/או להשתמש באתר, ו/או בתכנים המופיעים בו כדי לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד לרבות ביצוע כל פעולה שעשויה לפגוע במוניטין החברה ומי מטעמה, בפעילותו התקינה של האתר וכל פעולה אחרת המנוגדת לכל דין.

 

  1. להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

 

  1. להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי או מחסירים מהם תכנים כלשהם לרבות תכנים מסחריים או פרסומיים.

 

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים לארגון, ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא במידע, וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים של המשתמש בלבד.

הגבלת אחריות

השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים במסגרתו, וכל הסתמכות עליהם הינם באחריות הבלעדית והמלאה של הגולשים באתר. השימוש באתר ו/או בשירותים והתכנים המוגשים לגולשים דרך האתר ניתנים כמות שהם (As Is) וללא אחריות מכל סוג שהוא מצד החברה והגולשים באתר ולקוחות החברה מוותרים בזאת על כל טענה דרישה ו/או תביעה נגד החברה בכל עניין הקשור עם האתר והשימוש בו.

החברה לא תהא אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל נזק ישיר או עקיף, לרבות נזקי גוף או נפש, נזק נלווה, תוצאתי, אקראי, כל הפסד (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד רווחים או הזדמנויות, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים באתר, בכל תוכן ו/או שירות המופיעים בו, או בכל שימוש בו, ולרבות אך מבלי לגרוע:

  1. שימוש או הסתמכות על מידע, אימות נתונים, תכנים, המלצות, שירות, התאמה למטרה ספציפית או לשירות המופיע ו/או ניתן במסגרת האתר ו/או השימוש בו, לרבות טיב ואיכות המידע ו/או הנתונים בו, בין אם הועלו לאתר על-ידי החברה ובין אם הועלו לאתר על-ידי צדדים שלישיים;

 

  1. בשימוש או אי-יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות המופיעים בו, מכל סיבה שהיא;

 

  1. נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכדומה שנפלו באתר, או כתוצאה מהסתמכות על כך;

 

  1. הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות המופיע בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות כאלה הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או בתשתית התקשורת.

הגולשים באתר מתחייבים כי יפצו וישפו את החברה וכל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו\או הוצאה, פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו\או מסחרית (לרבות אך לא רק, זכות לפרטיות, זכויות קניין רוחני וכיוצא באלה), לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות ייעוץ משפטי, הנובעים, במישרין ו\או בעקיפין, מהפרת הוראות כל דין ו\או תנאי השימוש ו\או מדיניות הפרטיות ביחס לכל מעשה ו\או מחדל של הגולשים באתר ו\או מכל חיוב בו תחויב החברה וכל מי מטעמה אשר בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה אין לחברה ו/או למי מטעמה אחריות לגביו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וככל שייקבע על-ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת בפסק-דין חלוט כי על אף האמור בתנאי השימוש והסכמתם של הגולשים באתר לכך, קיימת אחריות כלשהי של החברה, מובהר ומוסכם כי בשום מקרה לא תעלה האחריות המצרפית של החברה במסגרת תנאי השימוש ו\או בכל הקשור ו\או הנובע מהאתר, לרבות כל קבלת שירות המוצע במסגרתו, על סך של 180 ₪ (מאה ושמונים שקלים חדשים).

הדינים אשר יחולו על הסכם זה הינם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

 

שונות

קבוצת דוניץ אלעד מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של הגולשים באתר, ואחרים. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או שיש לך חשש בנושא כלשהו הקשור באתר, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הדוא"ל ____________.

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, עשויים להתעדכן מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך במתן הודעה מראש. כמו כן, שמורה לחברה הזכות לשנות ולגרוע מן השירותים המוצעים לרבות באתר, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם, ללא הודעה מראש. אנו ממליצים לשוב ולבקר באתר מפעם לפעם על מנת להתעדכן בשינויים השונים.

השימוש באתר, ובשירותים המוצעים במסגרתו, וכן והוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות כפופים לדיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע אליהם הינו בבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.

החברה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי הסכם זה, או חלק מהן.

השימוש בלשון זכר הינו לנוחות בלבד, האמור בתנאי השימוש חל על כל המינים.

במידה ויקבע שחלק כלשהו מתנאים אלו אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאיי השימוש יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.

מדיניות קבצי Cookie

אתר זה משתמש בגוגל אנליטיקס, מוצר של גוגל שעוזר לבעלי אתרים להבין את אופן המעורבות של לקוחות באמצעות קבצי "עוגיות" (Cookie) וטכנולוגיות דומות אחרות, אשר עוזרות לנו לעקוב אחר האופן שבו משתמשים עושים שימוש בשירותים שלנו, ואוספות מידע סטטיסטי מצטבר והעדפות משתמש. אנו מתקשרים עם צדדים שלישיים שמסייעים לנו בניתוח השירותים שלנו, האתר והמבקרים בו. באתרים שלהם.

כאשר אתם מבקרים באתר זה הדפדפן שלכם שולח נתונים מסוימים ל-Google באופן אוטומטי. נתונים אלה כוללים, בין היתר, את כתובת האינטרנט של הדף שבו אתם מבקרים ואת כתובת ה-IP שלכם.

גוגל אנליטיקס משתמשים בקבצי "cookies", קבצי טקסט המוצבים על המחשב במטרה לסייע לאתר לנתח כיצד המבקרים משתמשים באתר. האינפורמציה שנאספת דרך קובץ ה-"cookie" מועברת ונשמרת בשרתי גוגל. גוגל משתמשת במידע זה כדי להעריך את השימוש שלך באתר, עריכת דוחות על פעילות האתר ועל השימוש באינטרנט בשביל מנהלי אתרים.

גוגל עלולה גם להעביר את המידע לצד שלישי, כאשר היא נדרשת לכך מתוקף חוק, או כאשר צד שלישי מעבד את המידע בשביל גוגל. גוגל לא תשייך את כתובת ה-IP עם מידע אחר שיש לגוגל.

ניתן לבטל את השימוש בקבצי "cookies" על ידי בחירת האפשרות המתאימה בהגדרות הדפדפן, אולם במקרה כזה יתכן ולא כל המידע המופיע באתר יהיה זמין.

למידע נוסף על אופן ביטול שליחת מידע ל- google Analytics ראו: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=iw.

להרחבה בנושא google Analytics ראו: https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=iw.

גלישה באתר זה מהווה את הסכמתכם לאיסוף המידע על ידי גוגל באופן ולמען השימושים שצוינו לעיל.

צדדים שלישיים אלו אינם מורשים לעשות שימוש במידע שנאסף באתר אלא למטרה זו. המשך גלישתך באתר מהווה את הסכמתך לקבצי העוגיות שבו. למידע נוסף ראה את מדיניות הפרטיות בכתובת

https://www.dunietz-elad.co.il/מדיניות-פרטיות/.

ט.ל.ח.