מדיניות פרטיות

זוהי מדיניות פרטיות ("מדיניות פרטיות") אשר מסדירה את האופן שבו אנו, אלעד ישראל מגורים החדשה בע"מ ("החברה", "אנחנו", "שלנו" או "אנו") עושים שימוש במידע אישי (כהגדרתו להלן) אותו אנו אוספים, מקבלים ומאחסנים לגבי יחידים בקשר להתקשרותם (ובכלל כך, התקשרות פוטנציאלית) עם החברה, בקשר לפרויקטים אותם החברה מקדמת ויוזמת, לרבות פרויקטים עתידיים, ובקשר עם השימוש באתר dunietz-elad.co.il וכל תתי מתחמים ("דומיינים"), דפי נחיתה הנוגעים לפרוייקטי החברה, תוכן ושירותים ("האתר").

 1. תנאי שימוש. מדיניות פרטיות זו נלווית לתנאי השימוש של האתר הזמינים בכתובת: dunietz-elad.co.il/תנאי-שימוש/("תנאי השימוש") ו/או להסכם אחר בו התקשרת עם החברה (ובכלל זה, הסכם מכר או בקשת הרשמה) ו/או הזמנת עבודה. כל מונח מוגדר אשר אינו מוגדר במדיניות פרטיות זו, יפורש בהתאם לתנאי השימוש.
 2. הסכמה ושינוי. אינך מחויב מבחינה משפטית לספק לנו מידע אישי, ואתה מאשר בזאת שמסירת המידע האישי שלך נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך. בשימושך באתר ו/או בעת קבלת שירותים אחרים מהחברה (ובכלל זה, בהתאם לתנאי השימוש או בהתאם להסכם אחר בו התקשרת עימה) (להלן יחד: "שירותי החברה"), אתה מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו, ולכל איסוף, עיבוד ושיתוף של המידע האישי למטרות האמורות בזאת. אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו, אנא אל תכנס לאתר ואל תעשה שימוש אחר בשירותי החברה. אנו שומרים על הזכות, לפי שיקול דעתנו, לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. שינוי כאמור יכנס לתוקפו תוך עשרה (10) ימים לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר, והמשך השימוש שלך בשירותי החברה ו/או באתר לאחר שינוי כזה פירושו שאתה מקבל על עצמך שינויים אלה.
 3. איזה מידע אישי אנו אוספים וכיצד אנו אוספים אותו. אנו לא דורשים שתספק לנו מידע אישי על מנת לקבל גישה למידע הכללי הזמין באתר. "מידע אישי" פירושו כל מידע היכול לשמש, בין אם לבדו ובין אם בשילוב עם מידע אחר, לזהות באופן אישי יחיד, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור:1.3. פרטי זיהוי: שם פרטי, שם משפחה והנתונים המופיעים בתעודת זהות.2.3. פרטי קשר: טלפון, כתובת דוא"ל, כתובת מגורים או כתובת פיזית אחרת או פרטי קשר אחרים.3.3. מידע אודות השימוש באתר: מידע אודות השימוש שלך באתר, ובכלל זה מתי נכנסת לאתר, כמה זמן נשארת באתר או במסך מסוים בתר ואילו פעולות ביצעת באמצעותו.

  4.3. מידע טכני: לרבות מידע לגבי חיבור האינטרנט (למשל כתובת IP וספק אינטרנט), מידע על המכשיר באמצעותו אתה גולש באתר (למשל, מידע על סוג המכשיר ומערכת ההפעלה שמותקנת עליו).

  5.3. מידע נוסף: כל מידע נוסף שייתכן כי תספק לנו בקשר עם קבלת שירותי החברה.

 4. אנו מקבלים ו/או אוספים מידע אישי ממך בדרכים הבאות:1.4. הסכמי התקשרות, הסכמי מכר, בקשות הרשמה ו/או הזמנות עבודה. בעת התקשרותך עמנו, ייתכן שתידרש במילוי טפסים ומסמכים אחרים בהם תתבקש למסור פרטי מידע שיש בהם כדי לזהות אותך אישית וכן כדי ליצור עמך קשר – כגון שמך, מספר ת.ז., מספר טלפון, כתובת מגורים וכתובת דוא"ל.2.4. כנסים ואירועים. מידע שנמסר על-ידך לחברה במהלך כנס ו/או אירוע דומה אחר.3.4. סקרים ובדיקות. אנו עורכים מעת לעת סקירות ובדיקות אל מול בעלי הנכסים ו/או גורמים רלוונטיים אחרים בקשר לפרויקטים פוטנציאליים של פינוי בינוי. במסגרת זו, אנו עשויים לבקש מבעלי הנכסים הרלוונטיים ו/או מגורמים רלוונטיים אחרים, מידע אישי של האנשים המתגוררים בנכסים אלו – כגון פרטים מזהים וכן התקופה בה התגוררו בנכס.

  4.4. מידע פומבי ומידע שהתקבל מצדדים שלישיים: אנו עשויים לקבל מידע אישי אודותיך מצדדים שלישיים. בכלל זה, ובקשר עם שימושך באתר, או עשויים לקבל מידע טכני ומידע אודות השימוש שלך באתר, לרבות מספקים של כלי אנליטיקה ושותפי פרסום.

  5.4. בקשת "צור קשר": אם תשלח אלינו בקשת "צור קשר", באמצעות טופס יצירת קשר באתר או באתרים ו/או אפליקציות של צדדים שלישיים, ייתכן שתידרש לספק לנו מידע מסוים כגון שמך, כתובת המייל והטלפון שלך, על מנת שנוכל לתת מענה לפנייתך.

  6.4. בקשת מידע נוסף: אם תשלח אלינו בקשה לקבלת מידע נוסף, באמצעות טופס הבקשה באתר, ייתכן שתידרש לספק לנו מידע מסוים כגון שמך וכתובת המייל והטלפון שלך, על מנת שנוכל לתת מענה לפנייתך.

  7.4. מידע שנאסף באופן אוטומטי: במהלך השימוש שלך באתר ייתכן כי נאסוף מידע טכני או מידע אודות השימוש שלך באתר באופן אוטומטי. אנו אוספים מידע זה באמצעות לוגים וטכנולוגיות דומות.

 5. בנוסף אנו עשויים לאסוף ולעבד נתונים סטטיסטיים ואגרגטיביים לכל מטרה שהיא. מידע מסוג זה איננו מזהה ולכן לא מהווה מידע אישי. למשל, אנחנו עשויים להשתמש במידע אגרגטיבי על השימוש באתר כדי לחשב את אחוז המשתמשים אשר עושים שימוש בכלי מסוים באתר.
 6. ככל שתמסור לנו מידע אישי הנוגע לצדדים שלישיים, עליך לקבל את הסכמתם לכך והאחריות בעניין זה מוטלת עליך בלבד.
 7. האופן שבו אנו עושים שימוש במידע אישי. אנו רשאים לעשות שימוש במידע האישי שמסרת לנו ו/או במידע שנאסף אצלנו באחת או יותר מהדרכים הבאות:1.7. על מנת לספק את שירותי החברה ולשפר אותם.2.7. על מנת לבצע הסכם בו התקשרנו עמך או על מנת להתקשר עמך בהסכם.3.7. תפעול האתר, פיתוחו, שיפורו וניהולו וכן שיפור השירות והתאמתו אליך.

  4.7. על מנת ליצור קשר עימך, ובכלל כך על מנת להשיב לפנייתך או לספק לך מידע נוסף, על פי בקשתך.

  5.7. לצרכי קיום וביצוע התחייבויות בקשר עם הסכם שנוצר בינך לבין החברה.

  6.7. על מנת לשלוח אליך מדי פעם באמצעי התקשורת העומדים לרשותה של החברה, ובכלל זה בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת מסר קצר (SMS) מידע שיווקי ופרסומי הנוגע לחברה ולפעילותה ובכלל כך הזמנות לכנסים ואירועים.

  7.7. שליחה, הצגה ו/או הצעה של תכנים שיווקיים ופרסומיים, לרבות פרסומות מותאמות אישית והזמנות לכנסים ואירועים.

  8.7. למטרות אשר נתת את הסכמתך לעיבוד המידע בקשר עימן.

  9.7. על פי הוראות כל דין, צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת.

 8. שיתוף המידע האישי עם צדדים שלישיים. אנו עשויים להעביר את המידע האישי לגביך במקרים הבאים:1.8.לקבלנים או לנותני שירותים, לרשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, חברת החשמל, חברות ניהול וגופים אחרים בקשר שירותי החברה, לרבות בקשר עם האתר.2.8. ליועצים מקצועיים (כגון עורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס) ככל הנדרש למתן שירותיהם בקשר עם שירותי החברה.3.8. אם נארגן את פעילותנו במסגרת גוף אחר, לרבות מיזוג, מכירת פעילות וכו', בקשר עם ובעקבות כך, ובלבד שהגוף שאליו נתמזג ו/או שאליו תועבר פעילותנו (כולה או חלקה) יפעל בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או מדיניות פרטיות הכוללת הוראות הדומות במהותן להוראות מדיניות פרטיות זו.

  4.8. במקרה של מחלוקת משפטית בינך (ו/או גורם מטעמך) לביננו (ו/או גורם מטעמנו), ככל שיידרש בקשר עם התמודדות עם מחלוקת כאמור.

  5.8. אנו עשויים לחלוק את המידע האישי שלך עם ספקי צד שלישי ושותפים שלנו אשר לוקחים חלק בפעילות החברה ו/או מסייעים לחברה בפעילותה ו/או מסייעים לנו במתן השירותים שלנו לך ולמשתמשים אחרים.

  6.8. לצורך שליחה והצגה של תכנים שיווקיים ופרסומיים, לרבות פרסומות מותאמות אישית.

  7.8. בהסכמתך ובאישורך.

  8.8. אנו נהיה רשאים לגלות את המידע האישי שלך ו/או כל מידע שנאסף באמצעות השירותים אם נסבור, על פי שיקול דעתנו, בתום לב, שהגילוי של מידע זה מסייע או נחוץ באופן סביר לצורך (i) על מנת למלא אחר כל דין , תקנה, הליך משפטי או בקשה של כל ערכאה או רשות מוסמכת ורשות ממשלתית, (ii) אכיפת תנאי המשתמש של האתר, לרבות חקירות של הפרות פוטנציאליות שלו; (iii) גילוי, מניעה או התייחסות אחרת למרמה או לסוגיות אבטחה; או (iv) הגנה מפני פגיעה בזכויות, ברכוש או בבטיחות של החברה, של המשתמשים שלנו, שלך או של הציבור.אתה מודע לכך שמידע אישי אודותיך עשוי להיות מועבר מחוץ לגבולות מדינת ישראל, בכפוף להוראות הדין החל, לצורך שמירתו, אחסונו ועיבודו, ואתה נותן הסכמתך המלאה לכך, בעצם השימוש באתר ומסירת מידע אישי לחברה.

 9. שימוש במערכת Google Analytics. האתר עשוי לעשות שימוש בכלי המחקר Google Analytics (או בכלים דומים במהותם) על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתר, כגון תדירות הגלישה באתר, אילו עמודים באתר נצפו על ידך, באילו אתרים אחרים ביקרת קודם לשימוש באתר. מטרת השימוש במידע שנאסף הינה שימור ושיפור האתר והשירותים הניתנים בו. החברה אינה משלבת ו/או מאחדת את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב- Google Analytics עם מידע המאפשר זיהוי אישי של המשתמשים באתר. האפשרות של Google לעשות שימוש ולשתף מידע שנאסף על ידי Google Analytics אודות משתמשי האתר כפוף לתנאי השימוש של Google Analytics הזמינים בכתובת http://www.google.com/analytics/terms/us.html ומדיניות הפרטיות של Google הזמינה בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/.
  ניתן ללמוד יותר על האופן שבו Google אוספת ומעבדת מידע, במיוחד באמצעות Google Analytics בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/partners/. באפשרותך להגביל שימוש בנתונים אודותיך על ידי Google Analytics על ידי הורדה והתקנה של הדפדפן Google Analytics Opt-out Browser Add-on אשר זמין בכתובת https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
 10. Cookies. האתר משתמש ב-Cookies ("עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי חברה. חלק מה- Cookies תפקענה כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך. ה-Cookies מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
  אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר החברה או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתר החברה יותאם להעדפותיך.
 11. שימוש במידע אנונימי. אנו עשויים לעשות שימוש במידע אנונימי (כהגדרתו להלן) או לגלותו לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתנו, בין היתר, על מנת לשפר את השירותים שלנו. "מידע אנונימי" פירושו מידע שאינו כולל זיהוי של משתמש יחיד, כגון מידע מצטבר אודות השימוש בשירותים.
 12. בחירה. בכל עת תוכל לבחור אם לספק או לגלות מידע אישי או לא. יחד עם זאת, אם תבחר שלא לספק מידע אישי שהינו חובה, יתכן ולא תוכל לעשות שימוש בשירותים.
 13. גישה/דיוק. ככל שאתה מספק לנו מידע אישי, אנו מעוניינים לשמור על מידע אישי מדויק. אם תרצה למחוק או לתקן מידע אישי שלך שמאוחסן על-ידנו שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, תוכל להגיש בקשה באמצעות כתובת המייל: [email protected]. על פנייתך לכלול פרטים מפורטים לגבי בקשתך.
 14. פרטיות של ילדים. השירותים שלנו אינם בנויים באופן שימשוך קטינים. בהתאם לכך, איננו מתכוונים לאסוף מידע אישי מאף אחד שאנו יודעים כי הוא מתחת לגיל 18. אם נגלה שאספנו מידע אישי מקטין, אנו נמחק מידע זה מהר ככל שניתן. אם אתה מאמין שעשוי להיות לנו מידע כזה, נא צור קשר איתנו בכתובת המייל: [email protected].
 15. קישורים לאתרים של צדדים שלישיים. אתה מאשר שידוע לך כי מסירת פרטים והרשמה באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה אינם כפופים למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין.
 16. אבטחה. אבטחת המידע האישי חשובה לנו. אנו פועלים לפי תקנים מקובלים בענף, לרבות שימוש באמצעי אבטחה מנהליים, פיזיים וטכניים, על מנת להגן על המידע האישי שלך. ואולם, אף שיטה או העברה באמצעות האינטרנט ואף שיטת אחסון אלקטרוני אינה בטוחה ב- 100%. לפיכך, למרות שאנו שואפים לעשות שימוש באמצעים מקובלים וסבירים על מנת להגן על המידע האישי שלך, לא נוכל להבטיח בטחון וסודיות מוחלטים. אם יש לך שאלות כלשהן לגבי אבטחה בשירותים או לגבי סודיות, תוכל ליצור איתנו קשר בכתובת המייל: [email protected].
 17. יצירת קשר. אנו מחויבים להגן על הפרטיות שלך. הגנה על הפרטיות שלך באופן מקוון הוא תחום מתפתח ואנו מפתחים כל הזמן את השירותים שלנו כך שיעמדו בדרישות אלו. אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו או בנוגע למידע האישי שלך שאנו עשויים לאחסן ולעשות בו שימוש, אנא צור קשר איתנו בכתובת המייל: [email protected].

עודכן לאחרונה: ינואר 2023.